วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ชื่อโครงงาน

ชื่อโครงงาน เปลี่ยนเศษผ้าให้เป็นเงิน
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1 นาย ศุภชัย มีถม ชั้นม4/4เลขที่4
2นายคฑาวุธ เกื้อชู ชั้นม4/4เลขที่10
3น.ส.ฉัตรทริกา ปัตตาลาโพธิ์ ชั้นม4/4เลขที่18
4น.ส.นันทวัน ปฎิพันโด ชั้นม4/4เลขที่19
5นายวิเชษฐ์ เขจรจิตร ชั้นม4/4เลขที่40
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครรงาน
อาจารย์ ศิริพร วีระชัยรตันา
ความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำเสื้อผ้าต่างๆ ของมนุษย์มากขึ้นอาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในการทำเสื้อผ้าแล้วอาจนำไปแปรรูปให้เกิดตวามสวยงามและใช้สร้อยได้ สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายได้และทำให้เกิดอาชืพกับคนที่ได้รับการฝึกและคนอื่นที่มีความสนใจ
ผ้าเช็ดเท้าและไม้ถูพื้นเป็นการทำจากเศษผ้าที่เหลือจากการทำเสื้อผ้าตัดเย็บกลุ่มดิฉันได้ทำประโยชน์จากเศษผ้าที่เหลือนั้นคือการนำมาทำผ้เช็ดเท้าและไม้ถูพื้น สามารถมาใช้ประโยชน์ ภานในบ้านและสถานที่ต่างๆที่ต้องการใช้สร้อยเพื่อทำเกิดความสะดวกสบายแก่ผู้พบเห็นอีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มรายได้ในระหว่างแก่นักเรียน
เมื่อใช้ในการตัดเย็บแล้วเศษผ้าที่นำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดเท้าและไม้ถูพื้นใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากได้รับพัฒนาให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นจึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยซึ่งปัจจุบันแต่ละบ้านนั้นใช้กันทุกบ้านเราจึงทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภานในบ้านของเราและจำหน่ายหารายได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น